Sarah Gatford. White BG colourSarah Gatford White BG BWSarah Gatford White BG Black topSarah, softer portraits